Var med och utveckla
din och vår fortbildning

Inbjudan till SFAM:s fortbildningsprojekt

Till specialister i allmänmedicin och ST-läkare i allmänmedicin

Inbjudan till SFAM:s fortbildningsprojekt med inriktning på insatser för patienter med ohälsosamma levnadsvanor.

Har du intresse för allmänmedicinska utvecklings- och fortbildningsfrågor? Vill du förbättra fortbildningen för egen del och för dina kollegor?

Har du funderat på att starta en lokal eller nationell aktivitet och vill ha erfarna kollegors stöd och synpunkter?

I så fall är du varmt välkommen att delta i det fortbildningsprojekt som skapades hösten 2017 i samband med en workshop på den grekiska ön Skopelos.

SFAM har i år fått bidrag från Socialstyrelsen för att ha deltagarna i fortbildningsprojektet som målgrupp i en aktivitet som gäller förbättrat omhändertagande av patienter med ohälsosamma levnadsvanor.  Vi kommer att träffas 1-2 gånger per termin, med start hösten 2018 med mellan liggande möten på nätet. Mötestider för hösten 2018 bifogas.

Ett andra internat med workshop är planerat till 2019 på Skopelos, förutsatt att vi får statsbidrag eller annan finansiering även nästa år. Deltagande är att betrakta som tjänsteuppdrag där tjänstledighet med lön och omkostnader som resor betalas av arbetsgivaren. Ingen kursavgift.  

För en utförligare beskrivning av fortbildningsprojektet kontakta oss.

Välkommen att skicka in din ansökan!

Hanna Åsberg
Ordförande SFAM

Ulf Måwe
Projektledare

 

Hur man ansöker om deltagande

 

Mötestider 2018-2019

Introduktionsmöte i Visby.

Den 25-26 september 2018 med start kl. 16.00. Presentation av projektet. Läget för fortbildning på Gotland. Analyseras i smågrupper. Planeras individuellt och gruppvis avseende deltagarnas eget arbete med projektet. Nedbryts i lämpliga perioder. Avslutas 26/9 kl. 17.00.

Mellanliggande videomöten
Videomöten hösten 2018 klockan 19-21 angivna dagar.
Att främja läkares beredskap att stödja patienter med ohälsosamma levnadsvanor är en uppgift, samtidigt som vi utvecklar konsten att skapa innehåll, struktur och ramar och nätverk för att fortbildning skall göra bl.a. detta möjligt.

Mötena planeras vara tredelade
 
A. Nätverksutvecklande presentationer och erfarenhetsutbyte.
B. Individuella redovisningar av hur planer tagit form och genomförts. där främjandet av ohälsosamma levnadsvanor beaktas.
C. Diskussion och fortsatt planering.
 
2018:
20/9    Presentationer. Videomötesteknik.
25/9    Presentationer. Videomötesteknik. Om projektet.
26/9    Presentationer. Videomötes teknik. Om projektetet.
10/10  Utveckling av projektet enligt A, B och C.
24/10  Utveckling av projektet enligt A, B och C.
8/11    Utveckling av projektet enligt A, B och C.
22/11  Utveckling av projektet enligt A, B och C.
12/12    Utvärdering av projektet.
20/12  Långtidsplanering av projektet.
 
Sammanfattande möte i London.
Den 3-5 december 2018. Start kl. 10.00. Utvecklingen av allmänmedicinen i Storbritannien inom National Health Service är en förebild för utvecklingen av denna specialitet och allmänmedicinsk fortbildning. Detta gäller även områden som att förbättra omhändertagandet av patienter med ohälsosamma levnadsvanor. Vad kan vi lära från britterna? Vi lyssnar och diskuterar detta. Stämmer av det mot höstens resultat i vårt projekt och gör en sammanfattning av hösten projekt.
 
2019:
Vårens mötes plan:
Videomöten fram till 12/6 varannan onsdag (jämna veckor) med fast tid 19.00-21.00. Två seminariedagar från lunch till lunch.

Årligt veckointernat. Nästa gång planerat till 2019 den 9-13 september på Skopelos.

Internationellt möte London den 2-4 december.

Vid varje videomöte behandlas minst ett förbearbetat ämne som följs upp därefter. Med reservation för ändringar.


Nätverk för allmänläkares fortbildning

Delprojekt 1, hösten 2018

Att organisera och leda fortbildning för kollegor med inriktning på stöd för patienter med ohälsosamma levnadsvanor 

Bakgrund

Projektet genomförs i enlighet med SFAMs fortbildningspolicy från 2017 som går ut på att få fortbildningsintresserade allmänläkare i kontinuerlig samverkan att driva fortbildning dels i sådant som enskilda allmänläkare och team i primärvården upplever som angelägna, dels i aktuella ämnen som anges i nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården.

Ett viktigt syfte är att skapa fortbildningsformer där resultat för enskilda patienter uppnås. Detta är en central punkt och en grundtanke i detta projekt.

Nya kunskaper, färdigheter och rutiner omsätts i daglig verksamhet när läkare ges möjlighet att i dialogform diskutera med kollegor om vad nya riktlinjer, nya verksamhetsformer, ny kunskap och nya arbetssätt innebär för den egna praktiken. Fortbildningsnätverket är tänkt att ge struktur åt kommunikation och kollegial dialog, så att nationella riktlinjer och nationellt kunskapsstöd får genomslag i den enskilde läkarens möte med patienterna.

Denna kommunikation och dessa samtal leds av deltagare som är beredda att ta ett övergripande ansvar för sina kollegers fortbildning lokalt och regionalt.

Ett första steg att bilda nätverket togs på en workshop i september 2017 med ett 20-tal deltagare. Denna grupp har utökats med 12 nya medlemmar under verksamhetsåret 2018–2019. På det sättet är det tänkt att nätverket ska växa och vidgas så att det blir möjligt för grupper av allmänläkare med specialintressen att bilda egna delar av nätverket samtidigt som de deltar i gemensamma aktiviteter.

Uppläggning

Deltagarna i fortbildningsnätverket deltar inledningsvis i en tvåårig serie av möten. Dessa består av

 1. ett internat på en vecka årligen
 2. två sammankomster per termin om 3–5 dagar,
 3. återkommande virtuella möten.

Första steget är de nya deltagarnas möte med de deltagare som varit med i nätverket under ett år. I enskilda samtal och i grupper stämmer man av gamla och nya idéer vilket blir berikande för det fortsatta arbetet.

Tanken är att nya deltagare ska inbjudas årligen samtidigt som föregående års deltagare är aktiva i projektet.

Antagning av deltagare

Antagning sker utifrån referenser, där den lokala SFAM-föreningens utlåtande väger tungt, den sökandes beskrivning av sin aktuella verksamhet, sin erfarenhet av fortbildningsarbete samt på grundval av en intervju. I detta samtal tar vi upp vilka förväntningar som den sökande har och vilken inriktning på sin medverkan som han eller hon önskar sig. Samtalet leder in på tankar hur projektidén kan komma att förenas med den enskilde deltagarens behov, förväntningar och inriktning, både för utveckling av projektet och för den enskildes framtida arbete med att organisera och leda fortbildning för kollegor.

Antagning av dem som uppfyller kriterierna för deltagande sker enligt turordning för inkommen ansökan.

Metoder

 • Information i muntlig och skriftlig form, diskussioner i smågrupp, sammanfattningar i storgrupp,
 • individuellt arbete samt feedback på detta i olika former,

Rapportering från projektets aktiviteter läggs kontinuerligt in på denna hemsida.

Samverkan med andra aktörer

Projektet är nationellt och bygger på lokal medverkan av fortbildningsintresserade allmänläkare som åtar sig att organisera fortbildning i allmänmedicin. Detta sker med stöd av läkares och andra professioners organisationer.

Projektledningen och enskilda deltagare söker därför att i enskilda frågor etablera samverkan med

 • lokala som nationella professionella organisationer.
 • landstingens lokala organisationer för användning av publikationer som tillhandahålls av Socialstyrelsen i form av ett nationellt kunskapsstöd, NKS,
 • lokala fortbildningssamordnare som har huvudmannens särskilda uppdrag att organisera lokal fortbildning för specialister i allmänmedicin,
 • landstingens FoUU-enheter eller motsvarande som ett sätt att säkra att de lokala verksamheternas prioriteringar och behov blir beaktade i teman som behandlas i den interna kommunikationen i fortbildningsnätverket.

Mål att uppnå för deltagarna i projektet

 1. Att enskilt och i team kunna lägga upp, organisera, leda, genomföra och utvärdera fortbildningsaktiviteter i allmänmedicin.
 2. Att redovisa en plan för egen fortbildning i allmänmedicin dels enligt principen om lärande på områden som är särskilt angelägna i deltagande läkares dagliga verksamhet, dels enligt syften som anges i allmänna fortbildningsprojekt lokalt eller nationellt till exempel i syfte att hjälpa patienter att komma till rätta med ohälsosamma levnadsvanor.
 3. Att redovisa hur olika sätt att tillämpa kunskap och metoder fungerat för enskilda patienter.

Metoder

 • Information i muntlig och skriftlig form, diskussioner i smågrupp, sammanfattningar i storgrupp,
 • individuellt arbete,
 • feedback på detta i smågrupp, storgrupp och tillsammans med enskilda medverkande experter i projektet.

Uppgifter för fortbildningsnätverket 2018

Med medel för hösten 2018 från Socialstyrelsen har projektet åtagit sig att arbeta med tre huvuduppgifter på området ohälsosamma levnadsvanor:

 1. fördjupning och breddning av kunskaper och färdigheter som gäller stöd och hjälp åt patienter med ohälsosamma levnadsvanor med särskild fokus på alkohol, tobak, fysisk aktivitet och matvanor,
 2. spridning av förvärvade kunskaper och färdigheter till målgrupper som kollegor, kompetensvärderare, fortbildningssamordnare, lärare i fortbildning, kursledare, studierektorer och universitetslärare,
 3. framtagning av principer för prioritering av grupper som har störst behov av insatser såväl medicinskt som socioekonomiskt.

Som underlag att arbeta med dessa uppgifter finns på Socialstyrelsens hemsida

Nationella riktlinjer om levnadsvanor på Socialstyrelsens webbplats

Dokumentation av sjukdomsförebyggande metoder – exempel och erfarenheter.

 

Syftet är att vi med nätverkssamverkan ska kunna öka möjligheterna för att riktlinjer och kunskapsstöd omsätts i praktiskt handlande.

Utvärdering

Utvärdering sker kontinuerligt enligt den modell som gäller generellt för fortbildningsprojektet. Slutvärdering görs i form av en avstämning mellan åtagande och hur arbetet genomförts och vilka resultat som uppnåtts.

 

 


© 2018 sfamfortbildningsprojekt